„Pravidelné investovanie - jednoduchá cesta k výnosu.“

Investičná logika je veľmi jednoduchá. Nakupuj, keď sú trhy dole a predávaj, keď sú trhy hore. Avšak aj veľmi skúsený a vzdelaný investor má problémy držať sa tejto logiky dlhodobo. Finančné trhy sú totiž veľmi kolísavé - rastú a padajú niekedy z nepredvídateľných dôvodov.

Úspěšné investování

Úspešné investovanie nespočíva v tom, že budete so svojou hotovosťou čakať na ideálny okamih pre investovanie, alebo sa naopak snažiť urýchlene premeniť svoje aktíva späť na hotovosť, keď sa situácia na finančných trhoch začne meniť.

Pravidelným investovaním svojich prostriedkov môžete s minimalizáciou investičného rizika využiť jednoduchý, ale vysoko efektívny investičný princíp priemerovania nákupnej ceny. Investície v pravidelných intervaloch znižujú riziko nesprávneho načasovania trhu a zároveň posilňujú investičnú disciplínu.

Predpoklad investičného úspechu = finančná disciplína

K dosiahnutiu zvolených investičných cieľov sú dôležité tri základné predpoklady:

  1. zodpovedne zostavený finančný plán
  2. pravidelnosť
  3. finančná disciplína

Ponuka produktov pravidelného investovania LifeFlex bola pre nových klientov ukončená ku dňu 31.3.2013.Upozornenie

Údaje uvedené v rámci tohto dokumentu neobsahujú ponuku na uzavretie zmluvy týkajúcej sa investičnej služby, ani výzvu na predkladanie ponuky zo strany klienta, alebo jeho odpovede na informácie tu uvedené. Zároveň nenahrádzajú investičné poradenstvo; akékoľvek otázky konzultujte so svojim finančným poradcom, alebo sa obráťte na bezplatnú infolinku 0800 11 11 44. Príklady a grafy sú založené na ilustračných údajoch a neobsahujú údaje o výkonnosti investičnej služby poskytnutej v minulosti, údaje o simulovanej výkonnosti investičnej služby v minulosti, ani predpovede výkonnosti investičnej služby v budúcnosti alebo akékoľvek iné právne alebo inak záväzné údaje. Akýkoľvek údaj o možnom či očakávanom výnose je uvedený len pre účely ilustrácie výpočtu hodnoty portfólia, pričom nezaručuje žiadny výnos investície klienta. Situácie, ktoré sú zobrazené v tomto dokumente, sú uvedené len ako príklad a slúžia len pre ilustračné účely a podliehajú splneniu podmienok uvedených vo Zverejnení a stanovených Sadzobníkom poplatkov a náhrad. Investície v rámci programu pravidelného investovania LifeFlex môžu kolísať, výkonnosť dosiahnutá v minulosti nie je zárukou dosiahnutia obdobných zhodnotení v budúcnosti. Uvedené informácie o výkonnosti sú poskytované bez zobrazenia vplyvu provízií, poplatkov za správu a iných nákladov, ktoré môžu výkonnosť pozmeniť. Hodnota investície v rámci produktu LifeFlex môže rásť, ako aj klesať a investovaná suma nie je garantovaná. Pred vyplnením návrhu zmluvy sa oboznámte s obchodnými podmienkami, na základe ktorých je produkt ponúkaný, Sadzobníkom poplatkov a náhrad a so všetkými informáciami, ktoré sú Vám poskytnuté v súvislosti s investičnou službou. Konkrétny daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a od znenia príslušných právnych predpisov a v budúcnosti sa môže kedykoľvek zmeniť. Prípadné otázky konzultujte so svojím daňovým poradcom. Poskytovateľom investičnej služby riadenia portfólia je spoločnosť International Investment Platform, o.c.p., a.s., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava. International Investment Platform,o.c.p., a.s. získava informácie zo starostlivo vybraných zdrojov považovaných za spoľahlivé a všetky informácie považuje za správne v čase ich uvedenia. International Investment Platform, o.c.p., a.s. nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť poskytnutých informácií, ktoré sa môžu kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia meniť.


© 2011 Cornhill Management, all rights reserved.